Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

PMYO SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Giriş
EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması:
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon
hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar
meme operasyonları,
e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
öğrenciliğe engel değildir.
2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu
raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar
öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı
(+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş
dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.
5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm,
bayanlarda 165 cm olacaktır.
6) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı
olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
II-SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı
olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Ayrıca: 17
1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan
minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin
enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.
III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı
bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
ANCAK:
1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri,
(retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları
öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.”
2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant
uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi
normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.”
3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup
dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük
azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler
ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.
4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik
tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.
IV- GÖZ HASTALIKLARI
Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü)
bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş 
olacaktır. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 07.07.2011 gün ve YD İtiraz No:2011/320 sayılı kararı ile 
Yürütmesi durdurulmuştur.)
4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik +
silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk astigmatlarda transpozisyon sonrası
değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve
her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir.
Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.
V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı
olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı
bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
Ayrıca:
1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış
olanlar,
2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak
öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan
üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ
fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar,
öğrenciliğe kabul edilirler.
VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı
olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket
kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
Ancak;
1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı
kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim
öğrenciliğe kabul edilmez).
2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve
çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde
öğrenciliğe kabul edilmez)
3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.
VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.
VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar
verilir.
IX- CİLT HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon
bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme
ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.
ANCAK;
1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde
ait diğer bening tümöral oluşumları,
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.
X- ONKOLOJİ
Tam ve sağlam olacaktır. şartları aranır.
NOT: Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların, sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir.
Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS